עולם העוד

אותיות בערבית

בדף זה תוכלו ללמוד את האותיות בערבית

הגייה בעברית הגייה באנגלית סופית אמצעית תחילית (שם האות (בעברית , אנגלית וערבית

א

A

ـا או ا ـا ا الف  Alif  אליף

ב

B

ـب או ب ـبـ بـ باء   Baa   בא

ת

T

ـت ـتـ تـ‍ تاء  Taa  תא

TH

ـﺙ ـﺙـ ﺙـ‍ ثاء  Thaa  ת'א

G

ـج ـجـ جـ‍ جيم  Jeem  ג'ים

ח

HA

ـح ـحـ حـ‍ حاء  Haa  חא

כ

KA

ـﺥ ـﺥـ ﺥـ‍ خاء  Khaa  ח'א

ד

D

ـد ـدـ دـ‍ دال  Daal  דאל

TH

ـﺫ ـﺫـ ﺫـ‍ ذال  Zaal  ד'אל

ר

R

ـر ـرـ رـ‍ راء  Raa  רא

ז

Z

ـز ـزـ زـ‍ زاء  Zaa  זאי

ס

S

ـس ـسـ سـ سين  Seen  סין

ש

SH

ـش ـشـ شـ شين  Sheen  שין

צ

CH

ـص ـصـ صـ صاد  Saad  צאד

DA

ـض ـضـ ضـ ضاد  Dhaad  ד'אד

ט

T

ـط ـطـ طـ طاء  Thaa  טא

TH

ـظ ـظـ ظـ ظاء  Zaa  ט'א

ע

E

ـع ـعـ عـ عين  Ein  עין

R

ـغ ـغـ غـ غين  Ghein  ע'ין

פ

F

ـف ـفـ فـ فاء  Faa  פא

ק

Q

ـق ـقـ قـ قاف  Qaaf  קאף

כּ

KA

ـك ـكـ كـ كاف  Kaaf  כאף

ל

L

ـل ـلـ لـ لام  Laam  לאם

מ

M

ـم ـمـ مـ ميم  Meem  מים

נ

N

ـن ـنـ نـ نون  Noon  נון

ה

AH

ـه ـهـ هـ هاء  Haa  הא

הא

HA

ﺔ‎ ة‎ تاء مربوطة‎  Ta marbuta  תא מרבוטה

ו

W

ـو ـو و واو  Waow  ואו

י

Y

ـي ـيـ يـ ياء  Yaa  יאמקבוצת עולמות